VOLANIE PO DOBRODRUŽSTVE #dobrovolnickydennik

26. March 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,428 videní

“Nech sa ti stane všetko
Krása a hrôza
Len pokračuj
Žiadny pocit nie je konečný.”

Rainer Maria Rilke

Byť osobou, ktorá miluje objavovanie, pohyb, cestovanie a spoznávanie odlišných svetov, byť osobou zvedavou na takmer všetko, čo je dostupné a možné. Minulý rok som však narazil na okamih v mojom živote, kedy som pocítil potrebu usadiť sa. Poznáte to, tridsiatka takmer na krku, robenie mnohých vecí, pocit, že by som si mal nájsť prácu na plný úväzok a jednoducho pracovať po zvyšok môjho života. A skoro sa mi to podarilo…Len žartujem! 

Tridsiatka bola zrazu pre mňa skutočnosťou a tlak začal byť reálny, ale vo mne to naopak vzbudilo volanie po dobrodružstve. Myslel som si, že život nám poskytuje presne to, čo v danom momente potrebujeme. Hlavne ak máme pocit, že sme stratení v džungli bez kompasu a potrebného vybavenia. Ten pocit stratena vo mne chvíľu zotrvával, kým si ma sama nenašla drobná príležitosť. ,,Život máš vo svojich rukách”, volanie po Macedónskych dobrovoľníkoch, čítal som. 

Po dvoch mesiacoch hľadania cesty von z džungle bez kompasu a vybavenia, som sa našiel 1051 kilometrov preč od domova, od rodiny a priateľov. Preč z komfortnej zóny, vstupujúci do odlišnej zóny, ktorú som chvíľu nevedel naozaj identifikovať. Nevydesilo ma to, práve naopak, dalo mi to priestor dýchať, myslieť a objavovať. A presne takto začalo moje dobrodružstvo v Bratislave.

Takmer 10 rokov môjho života som sa venoval práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu (dalo mi to oveľa viac, než mi kedykoľvek mohlo dať formálne vzdelávanie). Mal som potrebu ďalej rozvíjať mojich schopnosti, kompetencie a poznatky, ale tentoraz prostredníctvom dobrovoľníctva. 

A práve ,,Život máš vo svojich rukách” bola skvelá príležitosť to robiť. Fotografovanie, vytváranie a upravovanie videí, informovanie mladých ľudí o rozličných možnostiach v Európe, sprostredkovanie workshopov, flexibilita a otvorenosť pre vlastnú iniciatívu. Lepší projekt som si nemohol priať. 

O 10 mesiacov neskôr sa cítim o 10 rokov múdrejší. Tá spomínaná zóna, ktorú som nevedel na začiatku definovať, nebola nebezpečnou zónou, bola učiacou. Učenie sa o slovenskej kultúre, tradíciách, ľuďoch, jedle, jazyku, regiónoch, a pohoriach, ktoré sú obohacujúce a ohromné zároveň. Samozrejme, že okrem týchto momentov čistej radosti a úspechov, boli tiež momenty smútku a zmätenosti, ale nie je život predsa o tom? O sérií extrémov: klzkých, ale lákavých? 

Dobrovoľníctvo je nekonečný cyklus spoznávania, pomoci, rastu, cestovania, zmysluplných konverzácií, improvizácie, hľadania a nájdenia samého seba, informovania, rozširovania obzorov, zlepšovania sa, ale najviac zo všetkého, dobrovoľníctvo ťa učí, na čom skutočne záleží. 

Takže nečakaj, buď zmenou, ktorú chceš vidieť, začni svoje dobrodružstvo a staň sa dobrovoľníkom! 

______________________________________

“Let everything happen to you
Beauty and terror
Just keep going
No feeling is final”

Rainer Maria Rilke

Being a person that loves exploring, movement, traveling, discovering different worlds, a person curious about almost anything and everything, last year I stumbled upon a moment in my life where I felt the need to settle.. You know, turning 30, doing a little bit of this and that, feeling the pressure that I should find a full time job and simply do that for the rest of my life.. and then I almost did… Just kidding! I did turn 30 and the pressure was real but on the contrary, for me it awoke a call for adventure. I tend to think that life provides you with exactly what you need in moments where you feel like you are lost in a jungle without a compass or proper gear. That feeling of being lost kept on lingering for a while until a little opportunity found it’s way around me. “Future Is In Your Hands”, a call for Macedonian volunteer in Slovakia, I read. 

Two months after I found my way out of the jungle, without a compass or proper gear. I found myself 1051 kilometers away from home, family, friends.. away from my comfort zone, stepping in a different kind of zone that for a while I couldn’t really define. It didn’t really scare me, on the contrary it gave me space to breathe, to think, to explore. And just like that the adventure in Bratislava begun. 

Almost 10 years of my life I dedicated to youth work and non-formal education, (education that gave me much more than any formal education has ever given me), I felt the need to further develop my skills, competences and knowledge but this time by volunteering. 

And “Future Is In Your Hands” was the perfect opportunity to do so. Photography, video making/editing, informing young people about different opportunities in Europe, facilitating, workshops, flexibility and openness for personal projects.. I couldn’t ask for a better project. 

10 months later I feel 10 years wiser. That zone that I couldn’t define at the beginning was not a dangerous zone, it was a learning one. Learning about Slovak culture, traditions, people, food, language, regions, mountains.. enriching and stunning! And of course, besides those moments of pure joy and successes  there were moments of sadness and confusion but isn’t life like that, series of extremes: slippery but tempting? 

Volunteering is an endless cycle of exploring, helping, growing, travelling, meaningful conversations, improvising, searching and finding, informing, expanding horizons, improving… but most importantly: volunteering teaches you what truly matters

So don’t wait for it, be the change that you want to see, start your adventure and go for volunteering!

1,428 videní