Dobrovoľníctvo je nekončiaci kruh objavovania… #dobrovolnickydennik

21. April 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,192 videní

Volám sa Renáta Penchová, pochádzam zo Severného Macedónska a do Bratislavy som prišla na tento semester v rámci mojej študentskej mobility CEEPUS. Bol pre mňa nový začiatok v mojom štúdiu a tiež nové, iné prostredie ako to, na ktoré som bola zvyknutá. Som človek, ktorý miluje pohyb, cestovanie, objavovanie rozličných miest, som jednoducho zvedavá na svet okolo nás. 

Páči sa mi Bratislava, ľudia a duch kultúry, tradícii a kuchyne. Žiaľ, pre pandémiu teraz nemôžem preskúmať Slovensko. Preto som sa rozhodla, že využijem svoj voľný čas a stala som sa súčasťou Mladiinfo Slovensko. Vždy, keď vyjdem zo svojej komfortnej zóny pomáha mi to samú seba viac definovať a zlepšiť moje schopnosti. 

Dobrovoľníctvo je nekončiaci kruh objavovania, pomáhania, rastu, cestovania, zmysluplných konverzácií, improvizácie, hľadania a nájdenia, informácií, rozširovania obzorov, zlepšovania sa,… ale najdôležitejšie je, že dobrovoľníctvo nás učí, na čom skutočne záleží. Musíme byť zmenou, ktorú chceme vidieť.   

V organizácii Mladiinfo som stretla veľa nových ľudí. Vymenili sme si medzi sebou nápady, skúsenosti či rôzne riešenia. Som vďačná za to, že ma zapojili do svojich aktivít.

Mám veľa skúseností s „prípravnými kurzami“ Erasmu, workshopmi, dobrovoľníckymi iniciatívami či výmenami. Vďaka nim som osobou, ktorá si praje aktívne sa zapájať do diania naokolo a spolupracovať s tvorivými ľuďmi. Neformálne vzdelávanie a dobrovoľníctvo prehodnocuje moje potreby v živote a pomáha mi nájsť pravú vnútornú silu. 

Dobrovoľníci menia svet a dobrovoľníctvo tiež môže zmeniť tvoj život. Získate sebadôveru, naučíte sa novým zručnostiam, pracujete v tímoch, navzájom si pomáhate, bavíte sa. Dobrovoľníci šíria pozitívnu energiu, spojenie a solidaritu, ku ktorej skutočne prispievajú.    

____________________________

I am Renata Penchova from North Macedonia and I came this semester in Bratislava for my student mobility CEEPUS.This was for me new begging and wave in my studies, but also a new environment that I get used to it to live.  I am a person that loves exploring, movement, traveling, discovering different places, sharing ideas, a curious person about the world. I am trying to be active and to use my time here for development and academic knowledge, but also for volunteering. 

My adventure in Bratislava began this February and I like this city, the people and the spirit of the culture, cuisine, tradition. Unfortunately  I couldn’t afford to explore this country, because of the corona situation so for that I decided to use my free time on the right way and to be part of Mladi info Slovensko. Out of my comfort zone always can define me and help me to improve my skills.

Volunteering is an endless cycle of exploring, helping, growing, travelling, meaningful conversations, improvising, searching and finding, informing, expanding horizons, improving… but most importantly: volunteering teaches you what truly matters. We need to be the change that we want to see.

In this organization I met a lot of new people and we exchanged ideas, experiences, solutions in this time of pandemic. I am very grateful that they involved me in their activities.

I have a lot of experiences with the Erasmus trainings courses, workshops, volunteering initiatives, exchanges that made me proactive person with wish to participate actively in the surrounding and to collaborate with creative people. Because non-formal education and volunteering re-evaluate your needs in life and helps you to find a true inner happiness, because it’s different and challenging for you. 

Volunteers change the world and the volunteering can change your life too. Because you gain your confidence, learn new skills, work in teams, help each other, have fun. Volunteers spread positivity, connection and solidarity, they make a real contribution.

1,192 videní