Spokojnosť dobrovoľníkov počas projektov

11. May 2016 | Naše aktivity |
2,239 videní

Sú slovenskí dobrovoľníci na projektoch v zahraničí spokojní? Opýtali sme sa 31 našich dobrovoľníkov. Asi 80 % je spokojných.

 

Spokojnosť dobrovoľníkov počas projektov - Aktivity

S aktivitami v hostiteľskej organizácii je veľmi spokojná takmer polovica (14 dobrovoľníkov). Skôr spokojná je približne jedna tretina (11) dobrovoľníkov. Indiferentný postoj k aktivitám zaujíma niečo viac ako 10 % (4) z opýtaných. Skôr nespokojní boli dvaja dobrovoľníci z 31 opýtaných. Možnosť veľmi nespokojný/á nezvolil nikto z opýtaných.

 

 

Spokojnosť dobrovoľníkov počas projektov - Atmosféra

S atmosférou v hostiteľskej organizácii je veľmi spokojných približne 60 % (19 dobrovoľníkov) a skôr spokojných približne 30 % (9). Dvaja dobrovoľníci sa necítia ani spokojní ani nespokojní  a jeden dobrovoľník vyjadril skôr nespokojný postoj.

 

 

Spokojnosť dobrovoľníkov počas projektov - Osobnostný rozvoj

So svojim osobnostným rozvojom je veľmi spokojných približne 40 % (13 dobrovoľníkov) a skôr spokojná približne jedna tretina (11). Ani spokojných, ani nespokojných je približne 20 % (7) z opýtaných. Nikto z oslovených mladých ľudí neprejavil nespokojnosť so svojím osobnostným rozvojom.

 

 

Spokojnosť dobrovoľníkov počas projektov - Dopad

Dopad svojich aktivít hodnotia dobrovoľníci v porovnaní s predchádzajúcimi otázkami najslabšie. S dopadom svojich aktivít je veľmi spokojných niečo viac ako 15 % (5 dobrovoľníkov). Skôr spokojná je približne polovica (17). Neutrálny postoj vyjadrilo približne 15 % (5) z opýtaných. Skôr nespokojní 4 z celkového počtu 31 opýtaných dobrovoľníkov.

 

Čo hovoria výskumy

Predchodcom aktuálneho programu Erasmus+ bol program Mládež v akcii (2007 – 2013). Program ponúkal okrem Európskej dobrovoľníckej služby aj iné projekty pre mladých ľudí ako napríklad mládežnícke výmeny a mládežnícke iniciatívy. Na Slovensku program podporil:

 • 286 mládežníckych výmen, krátkodobé projekty (max. tri týždne),
 • 230 mládežníckych iniciatív, miestne projekty (3 – 18 mesiacov),
 • 376 projektov dobrovoľníckej služby.

Najpozitívnejšie hodnotili skúsenosť s programom účastníci Európskej dobrovoľníckej služby. Vyplýva to z výskumu hodnotenia programu Mládež v akcii v Slovenskej republike v rokoch 2007 až 2013 (IUVENTA, 2014). Podľa zistení viac ako 83 % účastníkov považovalo svoju účasť na programe Mládež v akcii za obohacujúci zážitok, ktorý odporúčajú každému. Podľa štatistík 60 % účastníkov program reálne odporučilo svojim svojím známym, priateľom, rodine.

Jedným z hlavných cieľov programu je podporiť osobnostný rozvoj mladých ľudí. Oblasti osobnostného rozvoja, v ktorých sa mladí ľudia zlepšili alebo nadobudli nové vedomosti, zručnosti a postoje boli identifikované nasledovne (IUVENTA, 2014):

 1. Viac sebadôvery 38,8 %
 2. Schopnosť lepšie sa vysporiadať s novými situáciami 38,5 %
 3. Väčšia samostatnosť 30,6 %
 4. Sebapoznanie 29,7 %
 5. Nárast empatie 28,4 %
 6. Schopnosť lepšie vyjadriť svoje pocity a myšlienky 23,5 %
 7. Lepšie zvládanie konfliktov 15,9 %
 8. Účasť na projekte nemala žiadny významný vplyv 7,3 %

Údaje pochádzajú z výskumu, ktorý bol realizovaný v rámci predchádzajúceho programu Mládež v akcii (IUVENTA, 2014). Môžeme predpokladať, že aktuálne dobrovoľnícke pozície ponúkajú osobnostný rozvoj v podobných oblastiach, ako to bolo v minulosti. Mnoho hostiteľských organizácií fungovalo v minulom programe Mládež v akcii a v súčasnom programe Erasmus+ ponúkajú pre dobrovoľníkov podobné pozície a aktivity.

Výskumy ukazujú, že verejnosť vníma osobné naplnenie a rozvoj dobrovoľníka ako jeden z hlavných prínosov dobrovoľníckej práce (Európsky parlament, 2011). V prieskume Eurobarometer z roku 2011 sa prínos v podobe osobného naplnenia a rozvoja dobrovoľníka  umiestnil na treťom mieste medzi najdôležitejšími prínosmi dobrovoľníckej práce z pohľadu verejnosti. Zachovanie a posilnenie sociálnej súdržnosti spolu s posilnením základných hodnôt solidarity boli uvádzané ako vôbec najdôležitejšie prínosy dobrovoľníctva. Výsledky pre Slovensko boli v týchto oblastiach podobné ako pre EÚ ako celok.

 

O programe

Približne 100 000 mladých ľudí sa od roku 1996 zapojilo do dobrovoľníckeho programu Európskej komisie s názvom Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Tento rok to bude 20 rokov existencie tohto dobrovoľníckeho programu. V súčasnosti je EDS súčasťou väčšieho programu na podporu mobility Erasmus+.

EDS umožňuje mladým ľuďom vo veku od 17 do 30 rokov zúčastniť sa neplatenej dobrovoľníckej služby v trvaní do 12 mesiacov v inej krajine v rámci Európskej únie alebo mimo nej. Účasť na aktivite je bezplatná s výnimkou možného príspevku na cestovné náklady. Dobrovoľníci majú možnosť prispieť ku každodennej práci organizácií, ktoré sa zaoberajú napríklad aktivitami pre mládež, programami neformálneho vzdelávania, sociálnou starostlivosťou, začlenením znevýhodnených osôb, životným prostredím, kultúrou a podobne. Dobrovoľníci vykonávajú svoje aktivity najčastejšie v neziskových organizáciách, mimovládnych organizáciách, občianskych združeniach v organizáciách formálneho vzdelávania ako sú školy alebo v iných inštitúciách, napríklad v knižnici. Zapojené organizácie zodpovedajú najmä za zabezpečenie stravovania, ubytovania a miestnej prepravy dobrovoľníkov, naplánovanie činností pre dobrovoľníkov, ktoré dodržiavajú kvalitatívne zásady v súlade s ustanoveniami charty Európskej dobrovoľníckej služby, poskytovanie praktickej, jazykovej, osobnej a administratívnej podpory dobrovoľníkom počas celého trvania aktivity (Európska komisia, 2015, s. 77).

Očakáva sa, že projekty budú mať na zapojených účastníkov pozitívne a dlhotrvajúce účinky. U dobrovoľníkov majú projekty docieliť tieto výsledky (Európska komisia, 2015, s. 28).:

 • lepšie výkony pri učení,
 • vyššiu zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky,
 • väčší zmysel pre iniciatívu a podnikanie,
 • vyššiu sebestačnosť a sebadôveru,
 • lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov,
 • širšie interkultúrne povedomie,
 • aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti,
 • lepšiu informovanosť o európskom projekte a o hodnotách EÚ,

vyššiu motiváciu zúčastniť sa na budúcom (formálnom/neformálnom) vzdelávaní alebo odbornej príprave po absolvovaní obdobia mobility v zahraničí.

 

O vzorke

 • Dotazník bol zaslaný 31 dobrovoľníkom v období marec – apríl 2016.
 • Návratnosť kompletne vyplneného dotazníka bola 100%.
 • Dotazník vyplnilo 23 dobrovoľníkov ženského a 8 mužského pohlavia.
 • Dobrovoľníci boli vo veku 20 – 29 rokov (medián 24, priemer 25).
 • Dobrovoľníci pochádzajú z 24 rôznych miest a obcí z celého Slovenska.
 • Dobrovoľníci mali v období vypĺňania dotazníka za sebou minimálne jeden mesiac dobrovoľníckej služby (medián 7, priemer 6).
 • Celková dĺžka ich dlhodobej dobrovoľníckej služby je v rozmedzí 7 – 12 mesiacov (medián 9, priemer 11).
 • Dobrovoľníci pôsobia v 23 rôznych organizáciách v 10 krajinách [1].
 • Aktivity vykonávajú napríklad v materskej škole, v mládežníckom centre, v sociálnom zariadení a v rôznych neziskových organizáciách.
 • Dotazník bol distribuovaný prostredníctvom emailu s použitím formulára Google.
 • Dotazník obsahoval sedem uzatvorených otázok týkajúcich sa spokojnosti dobrovoľníka počas projektu.

[1] V krajinách (v zátvorke počet dobrovoľníkov): Poľsko (8), Nemecko (5), Španielsko (5), Francúzsko (4), Rusko (2), Turecko (2), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (1), Veľká Británia (1).

 

Zdroje

 • EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Erasmus+ Sprievodca programom. Verzia 1 (2016): 20/10/2015 .
 • EURÓPSKY PARLAMENT. 2011. Špeciálny prieskum Eurobarometer Európskeho parlamentu 75.2 – Dobrovoľnícka práca. Súhrnná správa, Brusel, 27. júna 2011.
 • IUVENTA – SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE. 2014. Mládež v akcii – investícia do budúcnosti. Hodnotenie programu Európskej únie Mládež v akcii v Slovenskej republike 2007 – 2013. ISBN 978-80-8072-153-4.

Ondrej Mäsiar, 11.5.2016

2,239 videní