Mladiinfo na cestách: Rumunsko

23. December 2022 | Archív |
740 videní

Začiatkom novembra sa Mladiinfo Slovensko zúčastnilo ďalšieho, veľmi podnetného stretnutia, tentokrát v malom rumunskom mestečku Cristuru Secuiesc. Pozvanie sme dostali vďaka našej dlhodobej spolupráci s partnerskou a zároveň hosťujúcou organizáciou Asociația de Tineri din Ardeal (A.T.A.). Okrem Mladiinfo sa tréningu a aktivít zameraných na budovanie partnerstiev zúčastnilo ďalších 14 organizácií venujúcich sa práci s mládežou z 11 rôznych krajín. 

Prvé dni sa niesli v znamení zoznamovania, či už organizácií ale aj jednotlivých účastníkov. Vďaka hravej a zábavnej forme to išlo pomerne ľahko a tak sme už na začiatku pobytu dokázali vytvoriť vhodnú atmosféru na nadväzovanie nových profesionálnych partnerstiev. 

Zoznamovacie aktivity sa nekonali, ako už tradične býva iba v interiéri, presunuli sme sa aj do exteriéru a to konkrétne pomocou hry, kde sme mali v tímoch spoznávať mesto. Zistili sme napríklad, že sa jedná o mesto, ktoré síce leží na území Rumunska, ale veľká väčšina obyvateľstva sa identifikuje ako maďarská. Zároveň je aj napriek svojej malej rozlohe pomerne významným miestom, nakoľko tu podľa legiend napísal svoje posledné básne Sándor Petőfi, dominantná postava maďarskej histórie.

Po zoznamovaní prišla prvá časť tréningu, ktorej hlavným cieľom bolo nadväzovanie nových kontaktov. V rámci aktivít sme diskutovali o otázkach budovania kapacít prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe v oblasti organizačného riadenia, hľadali sme správnu definíciu toho, čo synergia je a rozprávali sme sa aj o tom, s ktorými inštitúciami je možné sa synergicky prepojiť. Významným bodom boli aj workshopy zamerané na komunikáciu a rozdeľovanie úloh medzi všetkými zainteresovanými organizáciami.

Rumunsko

Súčasťou programu bola aj návšteva troch dlhodobých partnerov hosťujúcej organizácie A.T.A. Bližšie sme spoznali aktivity v oblasti udržateľnosti  v jednom zo skleníkových poľnohospodárskych centier, stretli sme sa s riaditeľom strednej školy a navštívili sme aj miestne centrum pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vďaka týmto návštevám sme mali skvelú možnosť poznať miestne prostredie, ako aj reálne pracovné podmienky, v ktorých pracujú aj naši dobrovoľníci.

Posledná časť stretnutia bola venovaná konkrétnemu nadväzovaniu partnerstiev. Pomocou malých skupinových prezentácií mohli organizácie predstaviť svoje možnosti a plány na nasledujúce dva roky. Medzi nimi boli rôzne zaujímavé mládežnícke výmeny, tréningy, skupinové dobrovoľníctva aj dlhodobé ESC programy. 

Mladiinfo sa tohto stretnutia zúčastnilo s cieľom vytvoriť nové partnerstvá a tým rozšíriť možnosti neformálneho vzdelávanie a jeho informovanosti pre mladých ľudí na Slovensku. V najbližších mesiacoch tak môžeš očakávať nové a zaujímavé ponuky mládežníckych výmen, tréningov a ESC programov. 

Rumunsko

English version below: Mladiinfo on the road – Romania

At the beginning of November Mladiinfo Slovakia took part in another very benefical meeting, this time in the small Romanian town of Cristuru Secuiesc. We were invited thanks to our long-term cooperation with our partner and guest organization Asociația de Tineri din Ardeal (A.T.A.). In addition to Mladiinfo, 14 other youth work organizations from 11 different countries participated in the training and partnership building activities. 

First days were dedicated mostly to getting to know each other, both the organisations and the individual participants. Thanks to the playful and fun way, it was really spontaneous and easy so we were able to create the right atmosphere for establishing new professional partnerships from the very beginning of the stay. 

Team building activities also allowed us to get to know the local area. We could find out that despite the fact that it is a Romanian town most of the inhabitants identify themselves as Hungarians. At the same time it is quite an important place of Hungarian history, as legends say that Sándor Pettoffi, the dominant figure of Hungary, wrote his last poems here. 

Rumunsko

After the introductions came the first part of the training, the main aim of which was to make new partnerships. During the activities we discussed issues of capacity building through sharing examples of good practice in organizational management, we looked for the right definition of synergy and we also talked about which institutions it is possible to synergize with. Workshops on communication and task allocation between all the organizations involved were also an important point. 

The programme also included a visit to three long-term partners of the host organization A.T.A. We took a closer look at the sustainability activities at one of the greenhouse agricultural centers, met the director of a secondary school and visited a local center for people with disabilities. Thanks to these visits we had a great opportunity to get to know the local environment as well as the real working conditions in which our volunteers work. 

The last part of the meeting was dedicated to concrete partnership building. Through small group presentations, the organizations were able to present their possibilities and plans for the next two years. Among them were various interesting youth exchanges, training, group volunteering and long-term ESC programmes. 

Mladiinfo participated in this meeting with the aim of creating new partnerships and thus expanding non-formal education and raising opportunities for young people in Slovakia. So stay tuned for more details coming soon.

 

740 videní