Pozitívny rozvoj mládeže

20. September 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,064 videní

Pozitívny rozvoj mládeže (PYD) je filozofiou aj programovým prístupom na podporu mladých ľudí, ich produktivity, angažovanosti a v neposlednom rade aj zdravia počas doby dorastu až do ich dospelosti. Zahŕňa také podpory a programy, ktoré sa snažia zvyšovať úspešnosť mladého človeka v profesijnom aj súkromnom živote.  Prístup je založený na myšlienke, že mladí ľudia s väčšou rozvojovou aktivitou sa budú pravdepodobne tešiť z akademického úspechu, budú mať väčšie ekonomické vyhliadky, budú občiansky aktívnejší, ba tiež fyzicky a psychicky zdravší. 

Zapája mládež spolu s ich rodinami a komunitami do spolkov, škôl, vrstovníckych skupín tam, kde je mládež schopná naplno využiť svoj potenciál, silné stránky a dosahovať pozitívne výsledky. Budujú sa tu zručnosti či kompetencie a podporujú sa dobré vzťahy.

Zdroj: BCNN1 WP

Platí pravidlo, že pozitívne skúsenosti + pozitívne vzťahy + pozitívne prostredie = pozitívny rozvoj mládeže. Ten je silným predpokladom k spokojnosti, progresivite a spoločenskej zodpovednosti. 

Výsledkom snahy o pozitívny rozvoj mladých ľudí je zdravá, produktívna a uvedomelá mládež. Na to však potrebuje byť obklopená motivujúcim prostredím, ktoré zväčšuje snahu, prístup k príležitostiam a tiež nezabúda na prosperovanie ich spoločenských a emočných schopností.

Prístup pozitívneho rozvoja mládeže má vytvárať priestor k spolurozhodovaniu mladých ľudí o veciach, ktoré sa ich týkajú, viesť ich k angažovanosti a prispievať tak k budovaniu. Podporou a uznávaním tohto prístupu je mládež schopná vykonávať zmeny smerujúce k rozvoju svojich komunít, ale aj väčších celkov.

zdroj: Finerminds

Za implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 na Slovensku je zodpovedné ministerstvo školstva a bude ju vykonávať v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTOU a príslušnými rezortmi. Výsledky a efektivitu zvolených použitých prístupov, ktorých cieľom má byť vylepšenie a podpora mladých v ich osobnostnom, kariérnom a inom raste, sa teda dozvieme ešte tento rok.

Autorka: Dominika Boková

Zdoje:

Minedu.sk. (Dostupné online: https://www.minedu.sk/data/files/5762_ koncepcia_prace_s_ mladezou.pdf)

Youth.gov. (Dostupné online: https://youth.gov/youth-topics/positive-youth-development)

1,064 videní