Všetko najlepšie! 10 rokov Mladiinfo Slovensko v číslach

1. July 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,414 videní

Rok sa s rokom snúbil a my, v Mladiinfo Slovensko, oslavujeme 10. výročie našej existencie! 

Za 10 rokov fungovania sa nám podarilo vybudovať mnoho vecí! Preto vám v dnešnom článku, okrem iného, prinášame aj štatistické údaje, ktoré detailnejšie popisujú vývoj našej mládežníckej organizácie.

Za uplynulých 10 rokov sme zo Slovenska vyslali viac ako 260 dobrovoľníkov do rôznych kútov sveta. O pestrosť výberu krajín nebola núdza a naši dobrovoľníci mali možnosť navštíviť južné európske krajiny, Škandináviu, Áziu, a v nej napríklad pre nás veľmi vzdialenú Kambodžu. Najčastejšie sme však vyslali dobrovoľníkov do Gruzínska, Španielska, Turecka či Ruska. 

Počas 10 rokov sme hostili na Slovensku viac ako 80 dobrovoľníkov zo zahraničia. Šlo prevažne o projekty týkajúce sa mládeže, sociálnej pomoci, či organizácie festivalov a podujatí. No nechýbali ani dobrovoľníci, ktorí zavítali priamo do našej mládežníckej organizácie a počas roka nám pomáhali v kanceláriách, podieľali sa na vytváraní podujatí, workshopov a prispeli tak k rastu našej organizácie až do súčasnej podoby. 

Dobrovoľníci k nám prichádzali a naďalej prichádzajú najmä z Macedónska, Rumunska, Turecka či Španielska. 

Do projektov sa prihlásili najmä dievčatá/ženy, no na projektoch nechýbali ani chlapci/muži, ktorí svojou prítomnosťou zlepšili atmosféru na nejednom projekte. 

A ako vo všeobecnosti platí, že „na veku nezáleží“, tak rovnako a nie inak, to platí aj pri prihlásení sa na dobrovoľníctvo. 

Veková hranica na prihlásenie sa na dobrovoľníctvo je dostatočne široká a tak aj ne-študenti a pracujúci mali, a stále majú, možnosť vycestovať na svoj vysnívaný projekt. Štatistiky prezrádzajú, že do projektov sa hlásia najmä študenti a mladí vo veku od 21 – 24 rokov, no na svoje si prišli aj 18-roční, aj 30-roční dobrovoľníci. 

Čo sa týka dĺžky dobrovoľníctva, prevažovali dlhodobé dobrovoľnícke projekty nad krátkodobými. Dobrovoľníci mali dlhší čas na precestovanie a prebádanie krajiny svojho projektu, a tak viac pochopili miestnych obyvateľov a život v danej krajine. 

Cieľom Mladiinfo Slovensko je predovšetkým informovať mladých ľudí o rôznych formách neformálneho vzdelávania a tak poskytovať možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov tak na Slovensku, ako aj v rôznych kútoch sveta. A ako sme už spomínali, za 10 rokov fungovania sa toho stihne veľa udiať. V tomto prípade hovoríme o skvelých výsledkoch, z ktorých sa nesmierne tešíme, a ktoré by nikdy neboli bez vás, našich dobrovoľníkov. 

Ďakujeme!

Vaša mládežnícka organizácia, Mladiinfo Slovensko.

—————————————————

Years are passing by and we in Mladiinfo Slovakia celebrate the 10th anniversary of our existence!

In 10 years, we managed to do many things! That‘s why in today‘s article we will tell you, among other things, also about statistical data that describe in more detail the development of our youth organization.

Over the past 10 years, we have sent more than 260 Slovak volunteers to different parts of the world.  There was no shortage of variety of countries, our volunteers had the opportunity to visit the countries of Scandinavia, European countries, Asia or countries so far away as Cambodia. However, most often we sent volunteers to Georgia, Spain, Turkey and Russia.

Besides sending people abroad we also organized projects in Slovakia, in which volunteers from abroad could and still can participate and can use the opportunity to live in our country for a while.

During these 10 years, we have hosted more than 80 foreign volunteers in Slovakia. The projects were mainly related to youth, social assistance or the organizing festivals and events. There were also volunteers who helped us in the offices during the year, participated in organizing events, workshops and in this way contributed to the growth of our organization.

Our foreign volunteers are mainly from Macedonia, Romania, Turkey and Spain.

Mostly girls/women took part in the projects, but the projects also included boys/men who, with their presence, improved the atmosphere at many projects.

And as they say: “Age does not matter”, so it‘s also true when it comes to volunteering.

The age limit to apply for volunteering is wide enough, so non-students and workers had and still have the opportunity to travel to their dream project. Statistics say that for the projects mainly applied students and young people aged 21-24, but we also had both 18-year-old and 30-year-old volunteers.

As for the length of volunteering, long-term volunteering projects prevailed over short-term ones. The volunteers had a longer time to travel and explore the country of their project and better understand the locals and life in the country.

The goal of Mladiinfo Slovensko is, first of all, to inform young people about different forms of non-formal education and to offer the opportunity to take part in volunteer projects in different parts of the world and also in Slovakia. As we mentioned, during 10 years of existence we managed to do a lot. In this case, we are talking about great results with which we are very happy and which were never possible without you, our volunteers.

Thank you!

Your youth organization Mladiinfo Slovensko.

1,414 videní